OSP w KSRG

KSRG NA TRENIE POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

      Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia i mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służby, inspekcje i straże, instytucje oraz inne podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilno prawnej zgodziły się uczestniczyć w działaniach ratowniczych.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy funkcjonuje na trzech poziomach i wynika
z podziału administracyjnego państwa:
-powiatowym,
-wojewódzkim,
-krajowym.
Budowa Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego zapoczątkowana została 1991 roku,stosownymi zapisami w ustawie o Ochronie przeiwpożarowej, a oficjalnie funkcjonowenie system rozpoczoł w 1995 roku. Celem jego powstania było ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze głównie Ochotniczą Straż Pożarną. Wynikiem prac nad tworzeniem systemu ówczesnej Komendy Rejonowej było włączenie1995 roku do struktór KSRG 4 jednostek OSP to jest OSP Brzeziny, OSP Iwierzyce, OSP Sędziszów Młp. i OSP Ostrów. Potwierdzeniem dobrego kierunku budowy systemu było włączenie 1997 roku kolejnych 4 jedostek OSP, OSP Wielopole Skrz. OSP Olchowa, OSP Krzywa, OSP Lubzina. Prowadzone na przełomie lat analizy funkcjonowania KSRG i możliwości jego rozbudowy skutkowały w roku 2009 tym, że w struktury KSRG włączona została OSP Kozodrza jako dopełnienie systemu na terenie gminy Ostrów, a w roku 2010 do systemu włączona została jednostka OSP Ropczyce(Śródmieście) jako druga jednostka z gminy Ropczyce. Obecnie na poziom powiatowy Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego składa się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, oraz 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych po dwie z każdej gminy wchodzącej w sklad powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Jednostki te zostały wybrane spośród wielu innych, gdyż spełniały wymogi postawione przez Komendanta Głównego PSP.
Można powiedzieć, że jednostki te należą do najlepszych, najbardziej mobilnych
i dyspozycyjnych w naszym terenie przez to bardzo często są skutecznym wsparciem dla ratownictwa zawodowego, a terenem ich działania jest cały powiat ropczycko-sędziszowski. Rozlokowanie tych jednostek w terenie pozwala na sprawne i szybkie podejmowanie działań przez system KSRG nawet w najbardziej oddalonych miejscach powiatu w stosunku do położenia KP PSP w Ropczycach. W długoletniej perspektywie rozwoju KSRG rozpatruje się możliwość włączenia jeszcze co najmniej jednej jednostki OSP do systemu, zasadnym byłoby, aby jej lokalizacja zapewniała jak najkrótszy czas dojazdu do  autostrady A4.
Jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego stanowią trzon ochotniczego pożarnictwa na terenie tut. powiatu. Ich baza lokalowa, wyposażenie w pojazdy ratowniczo-gaśnicze i sprzęt ratowniczy a w wielu również przypadkach sprzęt specjalistyczny jak również wyszkolenie dają pewność do niesienia skutecznej pomocy nawet podczas samodzielnych działań ratowniczych.

WYKAZ JEDNOSTEK Z TERENU POWIATU WŁĄCZONYCH DO KSRG:

Gmina Iwierzyce
OSP Iwierzyce
OSP Olchowa

Gmina Ostrów
OSP Ostrów
OSP  Kozodrza

Gmina Sedziszów Młp.
OSP Sędziszów Młp.
OSP Krzywa
OSP Zagorzyce Górne

Gmina Ropczyce 
JRG KP PSP Ropczyce
OSP Lubzina
OSP Ropczyce (Śródmieście)

Gmina Wielopole Skrz.
OSP Wielopole Skrz
OSP Brzeziny