NIE DLA CZADU

Wzmożone zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla w okresie grzewczym
Jesienne chłodne wieczory zmuszają nas do dogrzewania naszych mieszkań. Rozwiązań na zapewnienie ciepłego domu i mieszkania jest wiele jednak niektóre z nich zrealizowane są w sposób niezgodny z techniką i sztuką budowlaną a nawet w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami przez co ich stosowanie stwarza zagrożenie powstania pożaru.  Instalacje i urządzenia techniczne, będące wyposażeniem obiektu, powinny pod względem bezpieczeństwa pożarowego odpowiadać warunkom technicznym określonym w Polskich Normach oraz przepisach szczególnych. Przez instalacje i urządzenia techniczne rozumie się na pierwszym miejscu instalacje oraz urządzenia ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe i spalinowe. Zły stan techniczny tych instalacji jest często przyczyną zatruć, zaczadzeń i pożarów. Instalacje te powinny podlegać okresowym kontrolom i przeglądom, które przeprowadzają uprawnione i wykwalifikowane osoby z określoną częstotliwością w zależności od używanych paliw. Szczegółowo określają to przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719)
Również inne instalacje takie jak elektryczna, gazowa czy odgromowa powinny być poddawane okresowym kontrolom gdyż eksploatowanie niesprawnych instalacji czy urządzeń jest zabronione. Państwowa Straż Pożarna to nie tylko gaszenie pożarów czy likwidacja miejscowych zagrożeń. Jednym z podstawowych zadań PSP jest działalność prewencyjna i kontrolna. Kontrolą obejmowane są obiekty budowlane nowo powstające o także te istniejące i funkcjonujące od dawna.  Kontrolowane są również obiekty użyteczności publicznej takie jak obiekty handlowe, stacje paliw, przedszkola, szkoły, obiekty mieszkalne wielorodzinne, hotele, obiekty produkcyjne a także obszary leśne. Kontrole te mają na celu poprawę bezpieczeństwa dla użytkowników tych obiektów i terenów. Państwowa Straż Pożarna nie prowadzi kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w pomieszczeniach mieszkalnych czy domach jednorodzinnych dlatego apelujemy o rozsądek podczas  każdego okresu grzewczego, gdy użytkowane są urządzenia i instalacje grzewcze. Drożne przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne, sprawne urządzenia grzewcze a także właściwe ich eksploatowanie są podstawą do bezpieczeństwa pożarowego w naszych domach i mieszkaniach.

Musimy pamiętać, że za stan techniczny między innymi przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych odpowiada właściciel (użytkownik) obiektu i może on sam dbać o sprawność tych przewodów, poprzez ich czyszczenie, jednak przeglądem i stwierdzeniem ich sprawności zajmują się już wykwalifikowane osoby najczęściej kominiarze, którzy powinni nam wystawić stosowny protokół stwierdzający sprawność takiego przewodu.

ulotkaniedlaczadu PDF pobierz