Komenda

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Powiatowa PSP w Ropczycach jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu ropczycko-sędziszowskiego, a siedzibą komendy powiatowej jest miasto Ropczyce.
W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy
2. Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski
3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych
4. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Ramowy zakres zadań poszczególnych komórek komendy:

 1.Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy realizuje zadania w zakresie spraw: 
1) operacyjnych;
2) kontrolno-rozpoznawczych;
3) informatyki;
4) łączności;
5) obronnych;
7) ochrony informacji niejawnych.

2.Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski realizuje zadania w zakresie spraw: 
1) organizacyjnych i archiwizacji;
2) kadrowych;
3) kwatermistrzowskich;
4) technicznych.

3. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza realizuje zadania w zakresie spraw: 
1) ratowniczych;
2) szkoleniowych.
3)bezpieczeństwa i higieny pracy;

4)Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych realizuje zadania w zakresie spraw:
1) finansowego funkcjonowania komendy