OTWP

Materiały pomocnicze:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Podstawowe akty normatywne:
1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j Dz. U. 2017 poz. 736, ze zm.).
2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j Dz. U. 2017 poz. 1204, ze zm.).
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” ( t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.).
5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)

<materiały pomocnicze- pobierz>